Om mig/About me

_NMF0037    img_1090
Annette Rosengren skriver facklitterära böcker och andra texter om liv, vardag och levnadsvillkor, följer samma människor under flera år, berättar, förmedlar, beskriver i ett övergripande sammanhang av samhällsstrukturer. Senaste boken (2014) beskriver vardag och överlevnad i Athen, Grekland, bland människor på flykt, bl.a. från Afghanistan. Arbetar på en ny bok om greker som hjälpare åt flyktingar, bland annat flera erfarna asylrättsjurister, arbetstitel Röster från Athen och Samos, planerad publicering 2017. I flera tidigare böcker möter läsaren människor i marginalen av det svenska välfärdssamhället, som människor på flykt (2009) och hemlösa kvinnor i nära kontakt med droger (2003) men också människor i glesbygd, vardag i det urbana småsamhället, mäns bilintresse, med mera. Har även skrivit en del om fotografi. Efter en tidigare fotografisk utbildning med tonvikt på dokumentärfotografisk tradition försöker hon ofta foga in fotografier i sina arbeten. Har en svensk doktorsexamen i etnologi från 1991, beskriver sig som  etnolog och skriver utifrån empiri insamlat genom etnologiska fältarbeten, som sträcker sig över tid. Hon kommer tillbaka och följer upp. Var tidigare verksam vid Nordiska museet.
Annette Rosengren har förtroendeuppdrag inom den svenska flyktingrörelsen och inom Sveriges Författarförbund. Hon bor i Stockholm.
Annette Rosengren is a nonfiction writer. She writes about everyday life and life conditions, she follows often the same persons over years, puts it all in structures of society, culture and politics but is more narrative than discussing theory. Her latest book (2014) is about everyday life and surviving in Athens, Greece, among refugees, many from Afghanistan. Is now working on a book about Greek men and women speeking out of their long experience of support to refugees, some of them are lawyers specialised on refugees rights, work titel Voices from Athens and Samos, planed to be published 2017. In a couple of earlier books the reader meet humans in the margin of the Swedish wellfare society, as refugees asking for asylum (2009) and homeless women on the streets and in close contacts to drugs (2003). She has also studied and written about everyday life in less urban Swedish communities, male cultures of automobiles, and so on. She has written texts about photography – photography in the documentary tradtion and landscape photography . With a background in practical photographic documentary studies she often tries to include her camera works in her publishing. She holds a Swedish PhD in Ethnology since 1991 and consider herselt as a Swedish ethnologist. She writes out of empiric material collected through Ethnological fieldresearch where the consept of time is important, she comes back and she follows up.  She was earlier working at the Swedish central museum for culture history.
Annette Rosengren is appointed representative in Swedish networks for support to asylum seekers and undocumented as well as in The Swedish Writers Union. She lives in Stockholm.

 

Annonser